Patikrintos Telšių rajono bendrojo ugdymo mokyklos

0
86

mokyklaTelšių visuomenės sveikatos centro visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus specialistai 2015 m. rugsėjo-spalio-lapkričio mėnesiais atliko valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę 24 bendrojo ugdymo mokyklose ir jų skyriuose. Patikrinimų metu vertinta bendrojo ugdymo mokyklų patalpų įrengimo, jų priežiūros ir vykdomo ugdymo proceso organizavimo atitiktis Lietuvos higienos normos HN 21:2011 ,,Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773, reikalavimams.

Mokinių sveikatos ugdymui ypač svarbios mokykloje sudaromos fizinės aplinkos sąlygos: poilsiui, aktyviai fizinei veiklai, žaidimams pertraukų metu, maitinimuisi pagal sveikos mitybos principus, rūpinimasis darbo vietų ergonomika, patalpų vėdinimu, apšvietimu ir panašiai.

Iš patikrintų mokyklų 9 nustatyti pažeidimai: mokyklos patalpos neatitinka higienos normos reikalavimų, veikla vykdoma neturint leidimo–higienos paso.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo nuostatomis, bendrojo ugdymo mokyklų ugdymo veiklai būtinas leidimas–higienos pasas, liudijantis, kad veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus. Bendrojo ugdymo mokyklų veiklą neturėdamos leidimo–higienos paso vykdo 6 mokyklos ir du skyriai – Varnių M. Valančiaus, Tryškių, Luokės gimnazijos, Žarėnų, ,,Germanto“ pagrindinės mokyklos, Suaugusiųjų mokykla, V. Borisevičiaus gimnazijos pradinio ugdymo klasės, Luokės gimnazijos Viekšnalių skyrius.

Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai prieš pradėdami dirbti ir vėliau periodiškai (pedagoginiai darbuotojai – kasmet, pagalbinis personalas kas du metai) privalo teisės aktų nustatyta tvarka pasitikrinti sveikatą, ar neserga užkrečiamomis ligomis. Nustatyta, kad šio reikalavimo laikomasi visose tikrintose mokyklose.

Mokyklų darbuotojai taip pat privalo išklausyti privalomąją higienos įgūdžių mokymo programą, kad būtų supažindinti su teisės aktų reikalavimais ugdymo įstaigų patalpų, inventoriaus naudojimu ir priežiūra, ugdymo proceso organizavimu, užkrečiamųjų ir priklausomybės ligų profilaktika. Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus, liudijančius privalomosios higienos įgūdžių mokymo programos išklausymą, patikrinimų metu turėjo visų mokyklų darbuotojai.

Siekiant užtikrinti, kad mokiniams, patyrusiems sužalojimų, būtų kuo skubiau suteikta pirmoji pagalba, bendrojo ugdymo mokyklų pedagogai pirmaisiais darbo metais ir vėliau kas penkerius metus privalo išklausyti privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programą bei turėti tai patvirtinantį sveikatos žinių pažymėjimą. Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programą buvo išklausę visų tikrintų mokyklų pedagogai.

Bendrojo ugdymo mokyklose taip pat turi būti tinkamai sukomplektuoti pirmosios pagalbos rinkiniai. Jų sudėtis ir apimtis turi atitikti teisės aktų reikalavimus. Pirmosios pagalbos rinkiniai turi būti sporto salėje, dirbtuvėse (tyrimų duomenimis, sportuodami ir darbų pamokose mokiniai susiduria su didele rizika susižeisti) ir sveikatos kabinete (jei mokykloje sveikatos kabinetas neįrengtas – mokyklos vadovo nustatytoje vietoje). Patikrinimų metu pirmosios pagalbos rinkiniai buvo visose mokyklose.

Siekiant palaikyti taisyklingą mokinių laikyseną, mokyklose turi būti sudaromos sąlygos mokiniams sėdėti jų ūgį atitinkančiuose suoluose. Šio reikalavimo pažeidimų nustatyta Telšių ,,Ateities“ pagrindinėje mokykloje ir Luokės gimnazijos Viekšnalių skyriuje.

Stacionarios kompiuterizuotos mokymo vietos visose tikrintose mokyklose įrengtos prisilaikant reikalavimų.

Patikrinimų metu nustatyta, kad visose mokyklose sudaromos minimalios higieninės sąlygos. Iš patikrintų 24 bendrojo ugdymo mokyklų į praustuves, įrengtas prie tualetų, netiekiamas karštas vanduo Žemaitės, Tryškių Lazdynų Pelėdos, Luokės gimnazijose, ,,Ateities“ pagrindinėje mokyklose, o Žarėnų pagrindinėje mokykloje tiekiamas ne į visas prausyklas.

Tikrinimų metu nustatyta, kad kai kuriose mokyklose patalpos, įrenginiai (sporto salėse čiužiniai, kamuoliai) nepakankamai švarūs.

Mokyklos patalpų grindų danga turi būti neslidi, lygi, be plyšių, lengvai valoma drėgnu būdu, atspari cheminiams valikliams. Mokiniams turi būti sudaromos saugios ugdymo sąlygos. Šių reikalavimų nesilaikoma Varnių Motiejaus Valančiaus, ,,Džiugo“, Tryškių gimnazijose, Suaugusiųjų, Eigirdžių mokyklose.

Apšvietimas – vienas iš mokyklos aplinkos veiksnių, darančių įtaką mokinių sveikatai. Vaikų, turinčių regėjimo sutrikimų, skaičius kasmet didėja. Atsižvelgiant į Lietuvos klimato sąlygas ir ilgai trunkantį tamsųjį metų laiką, ypač svarbu bendrojo ugdymo įstaigose užtikrinti tinkamą dirbtinį apšvietimą. Dirbtinis apšvietimas tiesiogiai priklauso nuo šviestuvų ir lempų būklės. Dirbtinio apšvietimo šaltiniai turi skleisti pakankamai stiprų ir tolygiai išsklaidytą šviesos srautą. Šiuos reikalavimus geriausiai atitinka liuminescencinės lempos, kurios, vadovaujantis higienos normos nuostatomis, turi būti naudojamos mokyklų patalpų apšvietimui. Bendrojo ugdymo mokyklose atliktų patikrinimų metu nustatyta, kad 2 mokyklose ne visose mokymo klasėse ir mokymo kabinetuose dirbtiniam apšvietimui naudojamos liuminescencinės lempos (Tryškių gimnazijoje, Žarėnų pagrindinėje mokykloje).

Vadovaujantis higienos normos nuostatomis, mokymo klasėse ir mokymo kabinetuose turi būti įrengtos žaliuzės arba užuolaidos. Visose tikrintose mokyklose įrengtos žaliuzės arba užuolaidos, apsaugančios nuo tiesioginių saulės spindulių.

Valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu taip pat vertinta ugdymo proceso organizavimo atitiktis visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams. Netinkamai organizuojamas ugdymo procesas gali daryti neigiamą įtaką mokinių psichinei ir fizinei sveikatai. Valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės duomenimis patikrintose mokyklose ugdymo proceso organizavimas atitinka higienos normos reikalavimus. Pamokų tvarkaraščiuose yra numatytos pertraukos, sudarant galimybę pailsėti tarp pamokų, pavalgyti.

Šiais mokslo metais visi mokiniai buvo pasitikrinę sveikatą ir pateikę sveikatos pažymėjimus. Duomenys apie mokinių sveikatą reikalingi parenkant tinkamą suolą, nustatant, kokiu krūviu vaikas gali sportuoti kūno kultūros pamokose. Mokykloje surinkta informacija apie vaikų sveikatos profilaktinių patikrinimų rezultatus naudojama mokinių sveikatos stebėsenai.

Visose bendrojo ugdymo įstaigose organizuojami pietūs, kurių metu vaikai gauna šilto maisto.

Patikrinus bendrojo ugdymo mokyklas parašyti patikrinimo aktai su išvadomis, nurodyti terminai nustatytiems pažeidimams pašalinti. Su mokyklose nustatytais pažeidimais supažindinti mokyklų vadovai. Yra pažeidimų, kuriems pašalinti reikia didesnių investicijų: tai nesaugi grindų danga (suplyšęs linoleumas), dirbtiniam apšvietimui naudojamos kaitrinės lempos. Tačiau dalies pažeidimų galima būtų išvengti vien atsakingiau žiūrint į higienos normos reikalavimus.

Galima konstatuoti, kad palaipsniui bendrojo ugdymo mokyklų higieninė būklė gerėja, tačiau kai kuriose mokyklose vis dar nėra sudaryta saugi ir sveika aplinka, vis dar nevykdomi ir neįgyvendinami teisės aktų, reglamentuojančių mokinių mokymosi bei ugdymo sąlygas, reikalavimai.

Birutė Koncevičienė
Telšių visuomenės sveikatos centro
Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyresnioji specialistė