Telšių rajono savivaldybės parama smulkiajam ir vidutiniam verslui bei kaimui

0
85

Telšių rajono savivaldybė, siekdama sudaryti palankias verslo ir kaimo plėtros, naujų darbo vietų kūrimo ir spartesnio rajono ekonomikos augimo sąlygas, patvirtino Telšių rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros programą (toliau – Programa).

 Telšių rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros programa skirta finansiškai remti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektus, ūkininkus, nustatyta tvarka įregistravusius ūkininko ūkį, žemės ūkio įmones ir kooperatyvus bei verslo asociacijas (toliau – Paramos gavėjai), įregistruotas ir vykdančias veiklą Telšių rajono savivaldybės teritorijoje ir atitinkančias Telšių rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros programos nuostatų reikalavimus.

 Įgyvendinant Programą lėšos bus skiriamos palūkanoms už paskolas kompensuoti, iš jų: smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams ir verslo asociacijoms – 50 proc. programos sąmatoje palūkanoms skirtų lėšų ir ūkininkams, žemės ūkio įmonėms ir kooperatyvams – 50 proc. programos sąmatoje palūkanoms skirtų lėšų. Taip pat bus skiriama parodoms, renginiams, konferencijoms ir seminarams organizuoti, leidiniams leisti bei įmonių, paminėtų aukščiau, įregistravimo išlaidoms kompensuoti.

 Paramos gavėjai, norėdami gauti paramą palūkanoms už paskolas, Komisijai  pateikia:

 1. paraišką palūkanoms už paskolas kompensuoti, kurią teikiant reikia pridėti:
  1.1. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopiją;
  1.2. paskolos sutarties, sudarytos su banku, kopiją;
  1.3. paramos prašytojo metinės finansinės atskaitomybės dokumentų kopijas;
  1.4. pažymą iš banko apie priskaičiuotas ir sumokėtas palūkanas;
  1.5. Valstybinės mokesčių inspekcijos, SODROS pažymas, kad laiku mokami mokesčiai (pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki paraiškos pateikimo dienos).
 2. sąžiningumo deklaraciją.

 Paramos gavėjai, norėdami gauti finansinę paramą parodoms, renginiams, konferencijoms ir seminarams organizuoti, leidiniams leisti, Komisijai pateikia:

 1. prašymą;
 2. trumpą priemonių aprašymą (kokia paroda ar renginys organizuojamas, jei vyko konferencija ar seminaras – dalyvių sąrašus);
 3. sąskaitos už gautą paslaugą kopiją;
 4. paslaugos apmokėjimo kopiją.
 5. Paramos gavėjai, norėdami gauti paramą įmonės įregistravimo išlaidoms, Komisijai pateikia:
 6. prašymą;
 7. registracijos pažymėjimo kopiją;
 8. valstybės rinkliavos už įmonės įregistravimą pajamų mokesčio įmokos sumokėjimą patvirtinančių dokumentų kopijas.

 Telšių rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros programos nuostatus, paraišką palūkanoms už paskolas kompensuoti ir sąžiningumo deklaraciją galima rasti internetiniame puslapyje adresu: /index.php?537950472.

 Maloniai kviečiame Telšių rajono smulkiojo ir vidutinio verslo subjektus, ūkininkus, nustatyta tvarka įregistravusius ūkininko ūkį, žemės ūkio įmonių ir kooperatyvų bei verslo asociacijų atstovus pasinaudoti Telšių rajono savivaldybės teikiama parama.

 Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Telšių rajono savivaldybės  administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyrių, 212 kab., tel. (8 444) 56 186, el. paštas: l.kinciuviene@telsiai.lt„>l.kinciuviene@telsiai.lt.

Telšių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyrius