Telšių rajone kas ketvirta ugdymo įstaiga veiklą vykdo neturėdama leidimo-higienos paso

0
69

parasapTelšių visuomenės sveikatos centro (toliau-Centras) Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus specialistai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. V-946 ,,Dėl tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo“ (toliau-Reglamentas) pagal metų pradžioje sudarytą ir Centro direktoriaus patvirtintą periodinės kontrolės planą kasmet patikrina 70 proc. įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ugdymo programą ir 70 proc. bendrojo lavinimo mokyklų, kurios savo veiklai turi leidimus-higienos pasus.

Objektuose, kurie savo veiklai neturi leidimo-higienos paso, vadovaujantis Reglamentu gali būti atliekama operatyvioji kontrolė (neplaninis patikrinimas), kuri atliekama: gavus kito kompetentingo viešojo administravimo subjekto rašytinį motyvuotą prašymą ar pavedimą atlikti objekto patikrinimą ar kitos valstybės kompetentingos institucijos prašymą; turint informacijos ar kilus pagrįstų įtarimų dėl objekto veiklos, kuri gali prieštarauti visuomenės sveikatos saugą reglamentuojantiems teisės aktams ar jų neatitikti; jeigu operatyviosios kontrolės atlikimo pagrindą nustato įstatymas ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtas teisės aktas.

Centro turimais duomenimis Telšių rajone veiklą vykdo 31 bendrojo lavinimo mokykla ir 19 ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Neturėdamos leidimo-higienos paso vykdomai veiklai, veiklą vykdo 11 bendrojo lavinimo mokyklų (35 proc.) ir 2 ikimokyklinio ugdymo įstaigos (11 proc.).

2014 m. Centro specialistai operatyviąją visuomenės sveikatos saugos kontrolę atliko 10 bendrojo lavinimo mokyklų (vienoje iš mokyklų vyko renovacija). Ikimokyklinio ugdymo įstaigose 2014 m. operatyvioji kontrolė nebuvo vykdoma, kadangi abi įstaigos savo veiklą pradėjo tik 2014 m. rudenį.

Operatyviosios kontrolės metu dažniausiai nustatomi pažeidimai, kurių pašalinimui reikalingos didelės investicijos, pastatų renovacijos, kurių mokyklų vadovai savo jėgomis pašalinti neturi galimybių.

Centro specialistai kasmet, baigus ugdymo įstaigų patikrinimus, su apibendrintais atliktų patikrinimų rezultatais supažindina švietimo įstaigų steigėją – Telšių rajono savivaldybę ir prašo imtis priemonių situacijai pagerinti.

Dalia Norvaišienė
Telšių visuomenės sveikatos centro
Visuomenės sveikatos skyriaus vedėja